Trồng và chăm sóc 60ha rừng Gò Sọ Bình Dương

CÔNG TRÌNH GÒ SỌ BÌNH DƯƠNG
Thời gian bắt đầu: Tháng 5/2019
Số lượng: 30.000 cây
Diện tích : 60ha
Thời gian trồng: 1 tháng
Thời gian chăm sóc: từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm
Công việc thực hiện: chăm sóc định kỳ 3 lần/1 năm bao gồm: Cày chăm sóc, cày chống chảy, xạc cỏ, bón phân, rải thuốc trừ mối