Trồng và chăm sóc 22ha rừng cho Donatours

TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 22HA RỪNG CHO DONATOURS
Thời gian bắt đầu: Tháng 6/2018
Số lượng: 25.000 cây
Diện tích : 22ha
Thời gian trồng: 10 ngày
Thời gian chăm sóc: từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm
Công việc thực hiện: chăm sóc định kỳ 3 lần/1 năm bao gồm: Cày chăm sóc, cày chống chảy, xạc cỏ, bón phân, rải thuốc trừ mối